Theoretical course Basics of podology 19.02-18.03 2024

Kharkov/Ukraine
Instructor Arutiunian Mariia

Теоретичний курс «Початкова подологія»

Anna Pashchenko

Olha Shulha

Anastasiia Shchetynina

Natalia Tukhtaieva

Beletska Yana

Kateryna Sheremet

Viktoriia Holovchenko

Larysa Lytvynchuk