Курс «Вензеля» 08.02.2019

1.Riabchenko Tetiana   2.Stepika Anastasia  3 2.Tarasenko Anna  4.Inessa Ruzhenko  5. Yana Rychka (Tymchenko)  6.Omelyan Yanina   Instructor-Olga Barvinskaya