Курс «Вензеля». 22.05.2019

1.Anna Serdyuk  2. Victoriia Yashnova  3.Schennikova Viktoriya  4.Garagulya Lyudmyla  5.HABERLAKH VIKTORIIA  6. Lysko Vlada  7. Polianska Maryna   Instructor-Olga Barvinskaya