Курс «Вензеля» 08.06.2018

1. Zhdanova Marina  2. Doronina Elena  3. Holiakovska Viktoriia  4. Natan Elena   Instructor-Olga Bordyug (Barvinskaya)