Курс аппаратного маникюра 21.06.2018

1.Son Svetlana  2.Shagalova Valeriya    Instructor-Gayana May