Выездной курс » Живопись в геле» 27.02-01.03.2018 (Тверь)

1.Sevtlana Lastochkina  2.Alena Avtorevich  3.Lydmila Mazunina  4.Lydmila Budekhina  5.Marina Polkovnikova  6. Oksana Trishkova   Инструктор- Кузнецова Оксана