Базовый курс «Моделирование ногтей гелем» 23.07-27.07.2018

1.Elena Kitsenko   2.Karnaykhova Tatyana   Instructor- Anna Brazhnikova