Kурс акварельной росписи «A la prima» 15.08.2018

1.Gushchina Marina  2. Yuliya Zhelezhnyak  3. Pegtyareva Irina  4. Kulakova Anna 5.Sukhorukova Anna   6.Yankauskene Anna  7.Porfenova Elena  8.Mirzoyeva Anastasia   Instructor- Anna Brazhnikova